Reciklažno dvorište D

NAZIV: RECIKLAŽNO DVORIŠTE D
LOKACIJA: DUBROVNIK
GODINA: 2016.
VELIČINA: 469 m²
STATUS: IZGRAĐENO
NAMJENA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Na samoj lokaciji postojale su dvije građevine koje su prenamijenjene u svrhu reciklažnog dvorišta kao i prostor prometne manipulativne površine. Reciklažno dvorište ima značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom jer služi kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača. Dvorište je opremljeno opremom za prihvat otpadnih materijala, ovisno o vrsti i svojstvima otpada. Planirano je otvorenog tipa, u kojega građani mogu i osobno dovoziti svoj reciklažni materijal.